Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Ministarstva prosvete i sporta da prekine sa kršenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i omogući uvid u tražene informacije i dokumente kao i da upozna javnost sa ovlašćenim licima u ministarstvu koja su odgovorna za nepoštovanje zakona. Odnos Ministarstva prosvete i sporta prema ovom zakonu ozbiljno ugrožava vladavinu prava u Srbiji i onemogućava uspostavljanje pravne države.

Naime, YIHR je Ministarstvu prosvete i sporta u periodu između 30. 11. 2004. i 17. 02. 2005. godine poslala tri zahteva u kojima je tražila informacije ili uvid u dokumenta:

  • 11. 2005. – Molimo Vas da nam dostavite sve odluke koje je donelo Ministarstvo prosvete i sporta od trenutka izbora novog ministra, g. Slobodana Vuksanovića, a koje se tiču rektora Univerziteta u Prištini, privremeno preseljenog u Kosovsku Mitrovicu g. Radivoja Papovića.
  • 12. 2004. – Koliko školskih objekata u Srbiji ima obezbeđenu rampu za lica sa telesnim oštećenjima?
  • 2. 2005. – Koliko se novca godišnje izdvaja za finansiranje udruženja građana “Svibor”?

Ministarstvo prosvete i sporta nije odgovorilo ni na jedan zahtev YIHR-a čime je prekršilo član 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer nije omogućilo uvid u traženi dokument, niti je na neki drugi način informaciju od javnog značaja učinilo dostupnom. Prekršen je i član 16. stav 10, jer ni u jednom slučaju nije doneto rešenje o odbijanju zahteva sa pismenim obrazloženjem i poukom o pravnom leku. Inicijativa mladih očekuje ne samo javnu osudu odgovornih lica u ministarstvu, već i njihovo adekvatno novčano kažnjavanje na osnovu članova 46, 47. i 48. pomenutog zakona.