Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Ministarstva pravde da prekine sa nepoštovanjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i omogući uvid u tražene informacije i dokumente kao i da upozna javnost sa ovlašćenim licima u ministarstvu koja su odgovorna za nepoštovanje zakona. Kao državni organ koji treba da prednjači u naporima ka uspostavljanju vladavine prava u Srbiji, Ministarstvo pravde je pokazalo krajnju neodgovornost prema implementaciji Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Naime, YIHR je Ministarstvu pravde u periodu između 03.12.2004. i 08.02.2005. godine poslala pet zahteva u kojima je tražila dobijanje sledećih informacija ili uvid u dokumenta:

  • 12.2005. – Da li postoji poseban režim ishrane za lica na izdržavanju zatvorske kazne koja su muslimanske veroispovesti?
  • 12.2004. – Da li u Vašem ministarstvu rade osobe koje imaju dosijee u policiji?
  • 01.2005. – Koliko ima savetnika u ministarstvu koji se finansiraju iz državnog budzeta?
  • 01.2005. – Kakva je organizacija sudova koji su do 1999. godine imali sedište na Kosovu?
  • 02.2005. – Kolika je zarada osuđenih lica, za rad tokom odsluženja zatvorske kazne?

Dobijen je samo jedan odgovor, na pitanje pod brojem dva. Takvim postupcima, Ministarstvo pravde je prekršilo član 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i član 16. stav 1. istog zakona jer je probila zakonski rok od 15 dana za dostavljanje tražene informacije(odgovor je dobijen 07.02.2005. a trebalo je da stigne najkasnije 13.01.2005. godine). Član 16. je prekršen i u stavu 10. jer Ministarstvo pravde nije donelo rešenje o odbijanju zahteva sa pismenim obrazloženjem i poukom o pravnom leku. Inicijativa mladih očekuje ne samo javnu osudu odgovornih lica u ministarstvu, već i njihovo adekvatno novčano kažnjavanje na osnovu članova 46, 47. i 48. pomenutog zakona.