Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR KS) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLC), izražavaju zabrinutost povodom nastale situacije u vezi povratka gđe Dragica Gašić u grad Đakovicu, a posebno povodom pravnih radnji koje je preduzela opština Đakovica.

Opština Đakovica je 6. jula 2021. godine podnela tužbu Osnovnom sudu u Đakovici, dok je predmet ove tužbe „Zahtev za poništenje ugovora o iznajmljivanju stana uz zahtev za privremene mere“. U isto vreme, opština Đakovica je zahtevala da se tuženoj dodeli privremeni pravni zastupnik pošto za istu nije poznato mesto stanovanja.

Smatramo da su ovakve radnje u suprotnosti sa zakonodavstvom na snazi i nisu u duhu Ustava Republike Kosovo, odnosno u suprotnosti su sa članom 156. istog, naslovljenog: „Izbeglice i Interno Raseljena Lica“, u kojem stoji da Republika Kosova promoviše i olakšava bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica, i pomaže istima da povrate svoju imovinu i lične stvari. Gđa Gašić poseduje neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje njeno pravo na korišćenje imovine, pravo koje joj je dodeljeno odlukom kosovske Agencije za verifikaciju imovine. Imajući za osnovu zahtev gđe Gašić, ova Agencija je 9. juna 2021. godine oslobodila njen stan udaljavajući porodicu koja je bila tu, a kako bi gđi Gašić omogućila povratak u taj stan.

Imajući u vidu da su radnje gđa Gašić bile u skladu sa postupkom za povratak, ne ugrožavajući ili rizikujući nijednu drugu osobu, smatramo da su nastala situacija, kao rezultat njenog dolaska, kao i preduzimanje pravnih radnji u suprotnosti sa demokratskim i multietničkim duhom države Republike Kosovo i ne doprinose procesu suočavanju sa prošlošću.

Stoga, pozivamo lokalne vlasti Đakovice da postupe u skladu sa Ustavom Republike Kosovo povlačeći njihovu tužbu protiv gđe Gašić i olakšavajući njen povratak i boravak u Đakovici.