Povodom Svetskog dana protiv rasne diskriminacije, 21. marta, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Žene u crnom  i Romski kulturni centar pozivaju sve državne institucije u Srbiji da se aktivno uključe u borbu protiv rasne diskriminacije koja je u svim oblastima društvenog života prisutna u našem društvu.

Rasna diskriminacija u Srbiji ima korene u neprepoznavanju i nepriznavanju problema,  rasnim, nacionalnim, etničkim i verskim predrasudama. U Srbiji ne postoji adekvatno antidiskriminaciono zakonodavstvo, prisutan je govor mržnje, i svakodnevno se suočavamo sa neadekvatnom prevencijom i nekažnjavanjem rasno motivisanog nasilja i drugih oblika rasne diskriminacije. S druge strane još uvek ne postoji sveobuhvatan i delotvoran  sistem afirmativne akcije u cilju uspostavljanja jednakosti u društvu.

Država treba da se uzdrži od prinudnih iseljavanja ugroženih grupa, da finansira školovanje, naročito mladih Roma, da pomaže ugrožene grupe i uključi ih u proces odlučivanja o pitanjima koje se na njih odnose, da pomaže i promoviše kulturu, jezik i tradiciju etničkih, nacionalnih i verskih grupa.

Delatnost države u sprečavanju i kažnjavanju rasizma i promovisanju  univerzalnih vrednosti ljudskog društva nije na potrebnom nivou. Državni organi ne ispituju dovoljno rasne i etničke motive kršenja ljudskih prava koji imaju posebnu težinu i opasnost ukoliko je osnov za povredu prava nečija nacionalna, verska ili etnička pripadnost.

S druge strane prisutan je visok stepen netolerancije kod dela većinskog stanovništva prema manjinama koje su tradicionalno žrtve rasne diskriminacije.

Nosilac borbe protiv rasizma treba da bude država koja bi u ovoj fazi trebala pod hitno da donese Zakon protiv diskriminacije kao okvir za borbu protiv rasizma. U skladu sa standardima UN-a i Saveta Evrope potrebno je osnovati Specijalizovano telo koje će u svom mandatu isključivo imati suzbijanje rasne diskriminacije i koje će davati smernice za uspostavljanje jednakosti među svim građanima.

Svedoci smo katastrofalnih posledica koje proizvodi verovanje u superiornost rasa ili mržnja zasnovana na etničkim, verskim i nacionalnim predrasudama. Iza osude i kažnjavanja manifestacija mržnje treba zajednički da stanu država, mediji, sve organizacije i pojedinci čiji zalaganje može da doprinese boljoj prevenciji akata diskriminacije, učinkovitom kažnjavanju rasno i etnički motivisanih povreda ljudskih prava i podršci žrtvama u njihovoj borbi za ljudsko dostojanstvo, jednakost i pravdu.