Građanska alijansa (YIHR Crna Gora) podnijela je inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za zarazne bolesti da objavljuje imena lica kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji od 14 dana.

GA predlaže da Ustavni sud, do donošenja konačne odluke, donese po hitnom postupku privremenu mjeru obustave izvršenja Odluke imajući u vidu značaj prava na privatnost i velike neotklonjive štetne posledice za građane čiji lični podaci su objavljeni.

Podsjeća se na ustavnu odredbu da se samo za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja mogu ograničiti ostvarivanja pojedinih ljudskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.

GA smatra da NKT nije posebno pravno lice i ne može donositi pravno obavezujuće odluke, što znači da ova odluka nije donešena u zakonom propisanom postupku niti u formi.

„Na sajtu Vlade nema podataka da li je odluka objavljena u Službenom listu Crne Gore, pod kojim brojem i datumom”, kaže se u obrazloženju inicijative.

Navodi se da donosilac odluke ne spori da se drastična mjera primjenjuje prema unaprijed neodređenom broju lica koja poštuju pravila samoizolacije samo zato što pojedina lica krše samoizolaciju.

„Javnom objavom podataka o ličnosti, članovima porodice, djeci, starima, osobama sa invaliditetom i o drugim socijalno ranjivim i zaštićenim licima izaziva se javna stigmatizacija, prezir, odbacivanje, trajna označenost i odioznost sredine, ravno odioznosti koja je u daljoj prošlosti bila karakteristična za osobe oboljele od gube koje su i fizički odstranjivane iz društva“, kažu iz GA.

Ta NVO smatra da je neprihvatljivo objašnjenje donosioca odluke da se radi o javnom interesu prilikom iznošenja podataka na javan način.

“Jer je javni interes za one koji krše mjere i pravila samoizolacije zastupljena kroz krivičnu odgovornsot počinilaca koja je najviši i najefikasniji stepen društvene zaštite protiv društveno neprihvatljivog i opasnog ponašanja”. navode iz GA.

Postupajući na ovaj način dosnosilac neustavne odluke je, kako se ocjenjuje, promovisao princip „presumpcije krivice“ u odnosu na sva lica koja su u izolaciji.

„Na način kao da su sva ta lica prekšrioci pravila samoizolacije (radi čega se objavljuju njihovi podaci javno) a da svako od tih lica treba da dokaže (nejasno je kome i na koji način) da nije učinilac društveno kažnjivog i opasnog kršenja opisanog ograničenja kretanja“, kaže se u inicijativi Ustavnom sudu.

GA smatra da se Odlukom NTK krši Ustav Crne Gore koji kaže da je zabranjena svaka vrsta diskriminacije.

Kako se ocjenjuje, građani koji se nalaze u samoizolaciji a koji su na spisku Odlukom su direktno pogođeni i diskriminisani u odnosu na ostale građane Crne Gore.

“Objavljeni spisak lica kojima je izdato rješenje o samoizolaciji se odnosi na osobe kojima je rješenje izdato od 18. marta pa nadalje, što navodi na diskriminaciju ovih lica, u odnosu na sva druga pa i lica koja su takođe u obaveznoj samoizolaciji prije 18. marta”, kaže se u inicijativi.

Kako se upozorava, objavljena je ukupna lista zbog neodgovornih pojedinaca sa te liste koji su prekršili mjeru izolacije, umjesto da su državne institucije procesuirale te odgovorne pojedince.

GA smatra da se Olukom krši pravo na jednakost zajemčeno Ustavom Crne Gore koji kaže da su svi pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo.

“Ovo sve navodi na zaključak da je Vlada Crne Gore, na način što je sačinjavajući spisak ljudi koji su u samoizolaciji prekršila načelo jednakosti pred zakonom”, kaže se u obrazloženju.

Podsjeća se da Ustava predviđa da se za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja može ograničiti ostvarivanje pojedinih ljudskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.

“Naglašavamo da još nije proglašeno vanredno stanje u Crnoj Gori i da iz tog razloga u ovom momentu ne možemo govoriti o ograničenju ostvarivanja ljudskih prava i sloboda”, navode iz GA.

Podsjeća se na član Ustava da svako ima pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

“Odlukom se direktno krši Ustav koji kaže da se jemči zaštita podataka o ličnosti. Nijedno lice sa spiska za samoizolaciju nije prethodno dalo saglasnost za objavljivanje njegovog imena i prezimena i adrese stanovanja”, kaže se u inicijativi za ocjenu ustavnosti.

Javno objavljivanje evidencije u kojima su sadržani lični podaci lica koja su izolovana, kako se ocjenjuje, nije u skladu sa zakonom i ova mjera NKT nije imala zakonit cilj.

NKT i Vlada, kako se ističe, nijesu sproveli test kako bi utvrdili da li je javno objavljivanje potpune evidencije lica u izolaciji neophodno bilo učiniti u demokratskom društvu.

“NKT nije dalo opravdane argumente za objavljivanje cijele evidencije sa adresama a posebno za objavljivanje podataka lica koja su poštovala mjere izolacije. Na ovaj način izvršeno je nezakonito i miješanje u privatni život suprotno ustavnim garancijama i usvojenim međunarodnim standardim”, navode iz GA.

Izvor: RTCG