Inicijativa pozdravlja potpisivanje deklaracije o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih od strane vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije koje se desilo 4. jula u Parizu.

Osnivanje ove organizacije predstavlja dobar primer kako predstavnici vlada mogu da uvaže iskustvo civilnog društva i kako zajedničkim naporima može da se napravi nešto što će doprineti unapređenju regionalne saradnje u budućnosti. Inicijativa sa nestrpljenjem očekuje 1. januar 2017. godine kada će kancelarija zvanično početi sa radom. Pažljivo ćemo pratiti da li će vlade u regionu uvažiti preporuke za unapređenje regionalne saradnje upućene od strane mladih iz regiona na konferenciji “Povezivanje mladih” koju je 4. jula u okviru pariskog Samita o Zapadnom Balkanu organizovala Evropska komisija.

Četrnaest mladih lidera iz regiona u Parizu su ministrima omladine iz šest zemalja u regionu predstavili preporuke za buduću kancelariju na kojima su radili prošle nedelje u Beogradu. Mladi iz šest zemalja potpisnica Regionalne kancelarije i Hrvatske, koji su u Beogradu boravili od 27. do 29. juna u okviru Inicijativinog programa zagovaranja osnivanja regionalnog mehanizma za saradnju mladih, poručili su u Parizu da je neophodno da se što pre učine neki politički koraci kako bi se poboljšala regionalna saradnja, a sama Regionalna kancelarija bila što funkcionalnija.

Posebno je naglašena potreba za radom na rešavanju problema mobilnosti, pre svega između Kosova i Bosne i Hercegovine, ali i na prevazilaženju mentalnih barijera koje mlade sputavaju da upoznaju vršnjake u regionu. Ovo se najviše uočava u podeljenim zajednicama, kao što su Mostar, Kosovska Mitrovica, Skoplje, ali i Vukovar, Sarajevo, Ulcinj i brojni drugi gradovi, gde mladi ne komuniciraju sa vršnjacima iz drugih etničkih grupa, koji odrastaju na svega nekoliko kilometara od njih.

Jedna od preporuka bila je da obrazovne institucije moraju što više da se uključe u rad buduće kancelarije, imajući u vidu da se učešćem škola i fakulteta otvara prostor da se utiče na veći broj mladih ljudi. Dodatni problem za mobilnost mladih na akademskom nivou predstavlja nepriznavanje diploma između različitih univerziteta u regionu, a pre svega na relaciji Kosovo – Srbija i Kosovo – Bosna i Hercegovina.

S obzirom da je Regionalna kancelarija osnovana usled potrebe za bavljenjem posledicama ratova 90-ih i da je cilj osnovanja kancelarije pomirenje, izneto je da je neophodno da se Slovenija i Hrvatska što pre uključe u ovu inicijative. Samo na taj način misija novoosnovane organizacije može da se ostvari na prostoru čitave bivše Jugoslavije.

Inicijativa istinski veruje da će buduća Regionalna kancelarija pozitivno uticati na rešavanje brojnih regionalnih problema koji se ne odnose isključivo na mlade. Proces zagovaranja osnivanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih je započet upravo da bi se netrpeljivost zamenila saradnjom i međusobnim razumevanjem.

Inicijativa od svog osnivanja, 2003. godine, radi na programima razmene kroz koje je do sada prošlo više od 15000 mladih iz celog regiona. Rezultati razmena nedvosmisleno govore da kada se mladi upoznaju, putuju i govore o društveno-političkim problemima svojih zajednica i suočavanju sa ratnom prošlošću – lakše prevazilaze predrasude koje se gaje u njihovim dvorištima. Očekujemo da će Regionalna kancelarija u budućnosti bitno doprineti većoj mobilnosti među mladima, miru i stabilnosti u regionu, procesu pomirenja, kao i da će osigurati društvenu integraciju osetljivih grupa među mladima.