Vlada Republike Srbije je uvažila tri predloga Inicijative mladih za ljudska prava i uključila ih u Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine. Akcionim planom koji je Vlada Srbije usvojila početkom oktobra predviđene su konkretne mere i aktivnosti za sprovođenje ciljeva iz strategije protiv diskriminacije.

Predlozi Inicijative odnosili su se na položaj LGBTI osoba. Jedan predlog predvideo je uvođenje novih sadržaja u obrazovni sistem sa ciljem sticanja znanja o pravima LGBTI osoba. Smatramo da je ovo izuzetno važno, budući da je još uvek u školama veliki deo onih koji na ulicama i na internetu iskazuju mržnju prema seksualnim manjinama.

Usvojen je i predlog da bude izrađen radni tekst zakona o registrovanim istopolnim zajednicama u roku koji je prethodno bio predviđen samo za otvaranje javne debate o ovom pitanju. Svaki dan u kom istopolni parovi nemaju pristup istim pravima kao heteroseksualni je dan u kom su istopolni parovi diskriminisani i bitno je da se Srbija što brže nađe među državama koje su ovo uvidele.

Konačno, usvojen je i predlog da se obaveznim uputstvom Ministarstva zdravlja ukine praksa diskriminatornog otežavanja doniranja krvi LGBTI osoba. Na ovaj način će biti zaštićena prava i dostojanstvo LGBTI davalaca, bez ikakvih negativnih posledica po davalaštvo i po zdravlje onih kojima je krv neophodna.

Inicijativa je izrazila zadovoljstvo usvajanjem Akcionog plana i sa pažnjom će pratiti da li se mere iz Plana primenjuju adekvatno i u predviđenim rokovima.