Od 2004. godine, svakog 18. oktobra obeležavamo Svetski dan mladih za demokratiju (World Youth Day for Democracy – WYDD), to je prilika da na globalnom nivou odamo počast i proslavimo doprinos mladih u izgradnji i zaštiti demokratija širom sveta.

Više od polovine svetske populacije je mlađe od 30 godina. I pored toga, svega dva procenata poslanika u parlamenatima u svetu su ispod tog praga. Jedan od razloga za ovaj poražavajući nivo učešća mladih je taj da u 73 % zemalja postoje ograničanja da se mladi kandiduju na parlamentarnim izborima. Ostali faktori povezani su sa kulturnom percepcijom mladih, kao i nedostatkom političkog obrazovanja i omladinske politike.

Znajući to, Svetski pokret mladih za demokratiju (World Youth Movement for Democracy – WYMD) ove godine je kao temu Svetskog dana mladih za demokratiju postavio učešće mladih, pod sloganom “Mladi sada”. Na taj način izražavamo našu potrebu i želju da budemo deo sadašnjosti u našim društvima i odbijamo ideju o mladima samo kao delu budućnosti.

Na ovaj dan, podržavamo mlade branitelje i braniteljke ljudskih prava širom sveta, podstičemo ih da deluju i izražavamo solidarnost sa onima koji su ugroženi od strane represivnih i nedemokratskih režima.

Pozivamo Vlade i međunarodne organizacije da deluju u pravcu otvaranja među-generacijskog dijaloga, da čuju glas mladih i u deluju u skladu sa njim.

Demokratija se može dostići i očuvati jedino poštovanjem i učešćem svim društvenih grupa. Zato, pridružite nam se i izrazite svoju podršku mladima. Srećan vam Svetski dan mladih za demokratiju!