Author Archives for Jelisaveta Perišić

Seksualno nasilje i silovanje u ratu

October 17, 2022 10:50 am Published by Leave your thoughts

Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu SFRJ) odigrao se nasilnim putem, koji je za sobom ostavio veliki broj žrtava. Rat kao pojava predstavlja zbir velikog broja različitih tipova nasilja. U ovom kratkom osvrtu, baviću se fenomenom seksualnog nasilja i silovanja u ratu. U prvom delu rada, pokušaću da objasnim pojam sekusalnog nasilja u ratu, da bih u drugom delu rada prikazala situaciju u ratovima na prostoru bivše SFRJ i kako su posledice ovog sukoba uticale na dalju kodifikaciju međunarodnog prava. Sam kraj rada posvetiću odnosu koji institucije Republike Srbije imaju prema žrtvama seksualnog nasilja.