Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije i Kosova organizovale su konkurs za dodelu malih grantova, koji je bio otvoren za organizacije civilnog sektora iz Srbije i sa Kosova. U kontekstu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, grantovi su bili namenjeni projektima koji su usmereni na suočavanje sa prošlošću i tranzicionu pravdu, izgradnju mira, ljudska prava, interkulturalni dijalog, kreiranje kontranarativa, unapređivanje medijske pismenosti, borbu protiv dezinformacija i propagande, kao i suzbijanje stereotipa i predrasuda.

Kako je cilj konkursa bio da se pospeši interkulturna saradnja između Kosova i Srbije, sve organizacije koje su se prijavile na konkurs morale su da ispune uslov da imaju partnera sa Kosova, ili iz Srbije, u zavisnosti od sedišta aplikanta.

Komisiju za ocenjivanje pristiglih predloga činili su Besart Lumi, član upravnog odbora YIHR Kosovo, Korab Krasniqi, predstavnik Foruma ZFD, i Marija Ristić, članica upravnog odbora YIHR Srbija. Na konkurs je pristiglo 18 prijava, od kojih je 15 zadovoljilo sve kriterijume za učešće na konkursu. Najbolje rangiranih 10 organizacija, 5 iz Srbije i 5 sa Kosova, dobile su grantove u vrednosti od 5 hiljada evra.

Grantove su dobile sledeće organizacije:

1. Livrit je organizacija civilnog društva iz Preševa koja je usmerena na omladinski aktivizam. Projekat ove organizacije ima za cilj da pokrene Forum mladih, koji će okupiti ljude iz različitih etničkih zajednica, kako srpske, tako i albanske. Forum će biti usmeren na promociju interkulturalnosti, ljudskih prava i prava manjina, kulturne raznolikosti i neformalno učenje, kako bi se prevazišli stereotipi, predrasude i diskriminacije. Ovaj forum će mladima ponuditi prostor u kome će moći otvoreno da diskutuju o temama koje su za njih važne i iskažu svoje mišljenje.

 

2. Search for Your Rights je nevladina organizacija iz Preševa čiji je rad pre svega usmeren na zaštitu ljudskih prava i negovanje mira i stabilnosti na Balkanu, a naročito u predelima u kojima postoji istorija konflikta. Kroz projekat “Dijalog za mir i koegzistenciju” radiće na očuvanju mira, koegzistencije različitih etničkih grupa i poštovanja ljudskih prava kroz razvijanje medijske pismenosti i nepristrasnog izveštavanja zasnovanog na činjenicama, promovisanje inkluzivnog i objektivnog medijskog narativa, identifikovanje i suzbijanje govora mržnje. Ovaj program za cilj nema samo jačanje socijalne kohezije kroz dijalog između različitih etničkih grupa, već i osnaživanje marginalizovanih mladih znanjima, veštinama i prilikama da se aktivno uključe u proces izgradnje mira. 

3.The Future je neprofitna organizacija koja radi na pružanju podrške i razvoju mladih kroz neformalno učenje. Ova organizacija će sprovesti projekat u saradnji sa medijima i novinarima, kroz koji će širiti svest o lažnim vestima i kakve posledice može imati neodgovorno i diskriminatorno izveštavanje. Cilj ovog projekta je formiranje ispravnih stavova o suživotu, međusobnom razumevanju i toleranciji uprkos razlikama kroz profesionalno i nezavisno izveštavanje. Na ovaj način će se raditi na smanjivanju tenzija i građenju mirnijeg života u južnoj Srbiji. 

4.Udruženje Okular je nevladina, neprofitna organizacija koja nastoji da jača društveni aktivizam dece i mladih i unapredi kvalitet života u lokalnoj zajednici i šire, kroz istraživanje i realizaciju projekata i drugih aktivnosti zasnovanih na oblastima obrazovanja, ljudskih prava, obrazovne i socijalne inkluzije, društvenog aktivizma i volonterizma. Ovo udruženje će sprovesti projekat u okviru koga će edukovati mlade iz Ćićevca i Orahovca o medijima, umetnosti i aktivizmu, sa ciljem da se mladi međusobno umreže i osnaže da preuzmu aktivnu ulogu u svojim zajednicama i da se zalažu za mir i toleranciju. 

5.Rainbow Ignite je LGBTKI+ organizacija iz Beograda koja se fokusira na promociju i zalaganje za ljudska prava pojedinaca sa različitim rodnim identitetima, izrazima, polnim karakteristikama i seksualnim orijentacijama. Ova organizacija će u narednom periodu pokrenuti projekat koji ima za cilj obezbeđivanje novog kreativnog prostora za inkluzivnost, razumevanje i dijalog unutar srpskog i kosovskog društva o LGBTKI+ pitanjima. Kroz kvir i umetnički aktivizam i angažovanje zajednice, projekat teži da se bori protiv stereotipa i diskriminacije, ali i da promoviše okruženje u kojem postoje pozitivni narativi o rodnoj raznolikosti i ravnopravnosti. Ovaj projekat je usmeren na kulturnu koheziju, trans-inkluzivno uključivanje i osnaživanje zajednice. 

6.Fondacija za kulturno nasleđe Thana (Foundation for Cultural Heritage Thana) je nevladina organizacija koja je aktivna na polju kulturnog nasleđa i kroz svoj rad se zalaže za njegovo očuvanje i edukaciju ljudi o tome zašto su ovi napori važni. Thana pokreće projekat koji ima za cilj regionalnu saradnju između mladih sa Kosova i iz Srbije kroz kulturnu razmenu i obrazovanje. U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva biće organizovan kamp za mlade, u okviru koga će imati priliku da unaprede svoja znanja i veštine u oblasti kulturnog nasleđa. Kamp je usmeren na osnaživanje mladih da postanu kulturni ambasadori i da se bore za mir i razumevanje u regionu. 

7.Fondacija Utalaya je organizacija koja je usmerena na ekološki aktivizam, sport, mlade i pomirenje među zajednicama. Kroz projekat koji ova organizacija sprovodi, mladi će biti osnaženi da preuzmu aktivnu ulogu u ekološkom aktivizmu. Cilj ovog projekta je da kod mladih neguje osećaj odgovornosti i da ih motiviše da rade na pomirenju, kako bi mladi iz različitih etničkih grupa na Kosovu zajedničkim snagama i bez predrasuda radili na očuvanju životne sredine. U okviru ovog projekta, mladi će imati priliku da rade na unapređivanju inter-etničke kohezije i dijaloga. 

8.Udruženje mladih – Mlada aktivna Gračanica je neprofitna organizacija sa sedištem u Gračanici, posvećena osnaživanju mladih, međuetničkoj koheziji zajednice i medijskoj pismenosti. Ova organizacija će sprovesti projekat koji je usmeren na podsticanje međusobnog razumevanja, saradnje i mira među mladima različitog etničkog porekla na jugu Srbije i severu Kosova kroz otvorene dijaloge, kampanje koje za cilj imaju podizanje svesti i inovativne inicijative. Kroz ovaj projekat fokus će biti na problemima sa kojima se mladi suočavaju, promovisanju međuetničkog dijaloga i ostvarivanju značajnog uticaja na socijalnu koheziju. Ovaj projekat predstavlja važan korak ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. 

9.THY NGO je nevladina i neprofitna organizacija na Kosovu koja ima za cilj da usmeri energiju mladih, posebno među studentima, u konstruktivno učešće u njihovom razvoju i procesima donošenja odluka. Organizacija podstiče toleranciju i razumevanje među mladima, promovišući saradnju, komunikaciju i integraciju sa vršnjacima u Evropi. Ova organizacija će sprovesti projekat “Zajedno za bolju budućnost” kroz koji će, zahvaljujući razmenama mladih iz Srbije i sa Kosova, raditi na prevazilaženju etničkih podela među mladima na Kosovu i u Srbiji. 

10.Međunarodni poslovni koledž u Kosovskoj Mitrovici (International Business College of Mitrovica – IBC-M) je jedina međuetnička visokoobrazovna institucija na Kosovu. Osnovana je sa ciljem poboljšanja zapošljivosti kroz studijske programe sa jakim fokusom na praksu i veštine, podržavajući ekonomski razvoj u regionu i povezivanje etničkih grupa u Mitrovici. IBC-M će sprovesti projekat koji za cilj ima da, kroz kulturne razmene, osnaži mlade da aktivno izazivaju i prevazilaze stereotipe, predrasude i istorijske pristrasnosti kroz konstruktivan dijalog i zajedničke inicijative. Podsticanjem okruženja koje ohrabruje otvorenost, empatiju i saradnju, projekat ima za cilj da doprinese razvoju tolerantnijeg i harmoničnijeg društva.

Zahvaljujemo se svim podnosiocima predloga projekata, i čestitamo organizacijama koje su dobile grantove, i želimo uspeh u sprovođenju projekata. Verujemo da ćemo imati dobru i produktivnu saradnju.


*Finansirano od strane Evropske unije.